Příroda >> Konopí provází člověka již od nepaměti

Konopí provází člověka již od nepaměti

Vydáno dne 25. 04. 2011 (5251 přečtení)
Užívání marihuany je stejně staré jako lidstvo samo a vzniklo již v prehistorickém období. Tato květina/léčivka je úzce spjata s vývojem několika nejstarších národů na Zemi.


Hrála či hraje významnou roli v náboženství a kultuře Afriky, Středního východu, Indie a Číny. To napsal Richard E.Schultes v článku nazvaném Člověk a marihuana.

"...člověk začal záhy experimentovat se všemožnými přírodními materiály, a to včetně těch, které mohl sníst a tak samozřejmě narazil i na konopí a jeho vlastnosti. Díky svému pátrání narazil i na halucinogenní účinky rostliny, kdy po jejím požití/užití mohl pociťovat lehce zvláštní pocit (dle dostupných údajů se konopí používalo jak jako přísada do jídel tak jako olej) a nejspíše i díky tomu se v některých oblastech stala z konopí rostlina uctívaná a užívaná při různých náboženských obřadech.

Rostlina byla přijata jakožto dar Bohů, posvátné médium pro spojení s duchovním světem a jako taková zůstala v některých kulturách až do dnešních dnů."


Účinky této rostliny byly ve starověku brány jako důkaz, že Boží síla existuje a květina byla často nazývána poslem Božím.

Následující odstavec pochází z knihy Ritual Use of Cannabis Sativa od Williama A.Emboldena:
"...šamanské tradice z dávných dob v Asii a na Blízkém východě berou jako jeden z nejdůležitějších prvků právě konopí a i celkově rituální užití rostlin. Zatímco se západní náboženské tradice zmiňují o hříchu, pokání a ponížení, mnohé starší náboženské kulty díky použití konopí dovolují jakousi radostnou cestu k nejvyššímu a poměrně často označují konopí jako "nebeského průvodce"."

Stálo by také za to zmínit úryvek z Licit and Illicit Drugs od Unie spotřebitelů, kde je zmíněno následující:
"Ashurbanipal žil zhruba klolem roku 650 před naším letopočtem, ale zápisy v klínovém písmu zmiňující konopí, které měl ve své knihovně jsou obecně považovány za zřejmé opisy mnohem starších textů", uvádí Dr. Robert P.Walton, americký lékař a odborník na marihuanu. Jde o další důkaz, že se konopí a konopné látky používají již od "počátku dějin".


Užívání Marihuany jako kadidla či vykuřovadla

I v Encyklopedii Britanica v sekci Farmakologické kulty můžete najít zmínky o využití psychoaktivních látek: "...ceremoniální využití kadidla v současných rituálech je s největší pravděpodobností pozůstatkem z doby, kdy byla užívána psychoaktivní kadidla, aby přenesla věřící do stavu, kdy mohou vlastními silami komunikovat s Bohem".

Následující text byl, stejně jako již jeden z výše uvedených, převzat ze zprávy Licit and Illicit Drugs: "...v židovském světě byly výpary z páleného koření, bylin a dalších aromatických látek považovány za příjemnou součást uctívání. V Přísloví (27:9) je uvedeno 'Olej a kadidlo jsou pro radost srdci'. Parfémy byly hojně užívány i během aktů uctívání ve starém Egyptě. I v Babylonu a Palestině byly objeveny kamenné oltáře, určené pro pálení kadidel z vonných dřev a koření.  Mnozí dnes tyto praktiky interpretují pouze jako snahu uspokojit touhu po příjemné vůni. To je však chybná domněnka. Ve většině případů totiž šlo o psychoaktivní látky, jež byly tímto způsobem páleny. Dělo se tak na mnoha místech světa. Na ostrovech Středomoří zhruba před 2500 lety, v Africe o stovky let dříve. Listy a květy rostlin byly vhazovány do ohně a následně vzniklý kouř inhalován, tou rostlinou byla marihuana."
 
Dále by bylo možné uvést úryvek z knihy Plastic Cement: The Ten Cent Hallucinogen, International Journal of the Addictions, 2 od E.Preblea a G.V.Laurey:

"...již nejstarší civilizace v Mezopotámii vařila opojné 'pivo' před více jak 5000 lety, lze proto předpokládat že i další kultury znaly účinky projevující se po inhalaci koře z pryskyřic Konopí."
 
Také v knize A.Hoffmana a R.E.Schultese pojmenované Plants of Gods - Origin of Hallucinogenic Use je konopí zmiňováno, cituji: "Říká se že již Asyřané v sedmém či osmém století před Kristem používali konopí jako kadidlo. Říkali mu 'Qunubu' což zřejmě vzniklo ze staroIránského 'Konaba', stejně jako název 'cannabis'."
 
Dokonce prý i čínští taoisté přidávali do kadidelnic konopí v prvním století. Konopí prý bylo považováno za prostředek k dosažení nesmrtelnosti.
 
"Je znám klasický řecký termín 'cannabeizein', který v překladu znamená něco jako 'kouřit konopí'. Šlo o formu vdechování par z kadidelnice, obsahující kromě pryskyřic konopí také myrhu a další přísady." Toto zmiňuje další kniha, která se zabývala tématem konopí a sice "Ritual Use of Cannabis Sativa".

Herodotos prý již v pátem století ve Scythii (území které se prý rozkládalo na území dnešního Ruska, Mongolska, Číny a Kazachstánu) pozoroval místní obyvatele jak házeli konopí na žhavé kameny a poté inhalovali vzniklý kouř. Jak Herodotos psal, cituji "během oslav někteří z nich házeli tuto rostlinu na žhavé kameny a do plamenů. Další ji inhalují jako kadidlo či přímo kouří a to je dělá opilými tak, jako víno nás. Čím větší množství je vhazováno do ohně, vypadají jako čím dál opilejší až nakonec vyskočí a tancují kolem a zpívají."


I Israelité uživali konopí jako kadidlo

Bylo psáno, že Mojžíš na pokyn Všemohoucího Boha nejprve "přinesl" kadidlo jakožto formu veřejného uctívání a že jiné starověké národy tuto praxi pouze zkopírovali. Vše prý však započalo již s Adamem.

Izraelité kadidlu přisuzovali zvláštní až zázračné schopnosti. Pálili jej ve zlatých mísách nebo kotlích. V jedné Izraelské básni, napsané zhruba kolem roku 760 před Kristem je zmiňován "obětní dým, věnovaný Bohu Izraele".

Let them teach Jacob thy judgments, and Israel thy law;
Let them offer sacrificial smoke to thy nostrils,
and whole burnt sacrifice upon thy altar.


I v Bibli můžete najít mnoho zmínek o spojení s Bohem skrze kouř kadidla. Pro příklad bychom mohli uvést tyto:

Exodus 19:18 "Celá hora Sínaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla."

Exodus 24:15 "Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak."

Exodus 40:26-27 "Zlatý oltář umístil ve stanu setkávání před oponu. Pálil na něm kadidlo z vonných látek, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal."

Taktéž kapitola Leviticus 16:2-13 hovoří o dýmu, kadidle a "obětech zápalných".

Stejně tak Izajáš 6:4 hovoří o dýmu "Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. "

Také Mircea Eliade v jednom ze svých děl zmiňuje následující:

"... Kapnobatai, jméno bylo přeloženo, podobně jako Aerobates, ve smyslu 'ti, kteří chodí v oblacích', nicméně správně by asi mělo být 'ti, kteří chodí v kouři'; přičemž pravděpodobně jde o kouř z pálení konopí, jakožto prostředku k dosažení extáze jež znali obyvatelé Scýthie...".

Slova "kouř" a "kouření" se například v KJV Bibli (King James Version) objevují zhruba padesátkrát a pak je ještě dvakrát zmíněno "A kouř vystupoval z chřípí jeho" (II Samuel 22:9, Žalmy 18:9).

Existuje ještě mnoho míst v Bibli kde je zmíněn, kouř, kadidlo a tajemná oblaka. Bible je těmito termíny doslova protkána a to včetně nového zákona, viz. Matouš 24:30 "...a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou".

Zjevení 1:7 "Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen."

Zjevení 8:3 "Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem."

Zjevení 15:8 "Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedmero pohrom, které přináší těch sedm andělů."


Konopí v Indii

V Indických tradicích je marihuana spojována s nesmrtelností. Můžete se často setkat s různými starověkými názvy pro konopí, například "posvátná tráva", "radost", "žádoucí ve třech světech" (desired in the three worlds), "potravina bohů", "fontána potěšení" či "Šivova rostlina". Jedna z ranných legend dokonce popisovala, že v listech konopí přebývá anděl. Konopí bylo povážováno za natolik posvátné, že se o něm říkkalo, že očišťuje od zla a zlých myšlenek a hříchu. V Hindské mytologii bylo považováno za svatou rostlinu, také se mu přezdívalo "nektar bohů" schopný dát člověku dobré zdraví, dlouhý život a vize Bohů. Tradice prý tvrdí, že Bohové nektar či Amritu upustili, ta spadla na zem a z ní vyklíčilo konopí (Amrita prý v překladu znamená "nesmrtelnost").

Nápoj z konopí byl prý také oblíbeným nápojem Indry (což je král indických bohů). Tvrdí se, že Indra dával konopí lidem, aby mohli dosáhnout vyšších stavů vědomí, oprostit se od strachu a užívat si života na zemi.

Podle Hindských legend, Šiva, nejvyšší bůh mnoha hindských sekt, po hádce odešel na pole, kde usedl pod konopí tak, aby jej chránilo před sluncem. Ochutnal prý jeho listy a cítil se jako znovuzrozený. Rostlina se stala jeho oblíbeným pokrmem a začalo se jí přezdívat "Lord of Bhang". Mimoto můžete konopí jakožto magickou a léčivou rostlinu najít v díle Atharva Veda, které je datováno zhruba do let 2000 - 1400 před naším letopočtem.

Ačkoliv mnohé svaté knihy zakazovaly uctívání rostliny, bylo konopí uctíváno a v hojné míře užíváno jako oběť bohům. V mnohých textech je také zmiňováno jako "zdroj štěstí" (source of happiness), "dárce radosti" (joy-giver) či "osvoboditel" (liberator). Můžete najít i tvrzení, že "Siddhártha" (buddha) nejedl po šest let nic jiného než konopí a jeho semena.


Konopí v Číně

Shen NungI ve starověké Číně bylo konopí velice důležitou rostlinou. Sami číňané dokonce svou zemi nazývali "země moruše a konopí". Konopí bylo mimojiné také symbolem mocinad zlem a říkalo se mu například "osvoboditel od hříchu". Legendární Shen Nung (nebo také Shennong či Than Nông či Rudý císař) prý zkoušel účinky mnoha rostlin a narazil i na konopí. Žil v letech 2838 - 2698 před naším letopočtem a prý to byl právě on, kdo položil jakési základy tradiční čínské medicíny a čínského zemědělství. Jeho dílo, čínská farmakologická kniha, "Byliny" (známá pod mnoha rozličnými názvy) se však v originále nezachovalo a stalo se součástí mnoha mýtů a legend.

Čínský taoistický kněz prý v pátém století před naším letopočtem napsal, že "konopí v kombinaci s ženšenem v určitém poměru dokáže posunout čas kupředu a odhalit tak události budoucí". Taktéž bylo zaznamenáno, že Taoisté doporučují přidávat konopí do kadidelnice, protože prý je prostředkem k dosažení nesmrtelnosti (všimněte si, že stejný účinek popisují i Indové).

Websterův New Riverside Dictionary zmiňuje marihuanu takto: 1. konopí, 2. sušené květy a listy rostliny, užívané k vyvolání euforie.


Konopí v Japonsku

Konopí se užívalo při různých obřadech včetně odhánění zlých duchů. V šintoistických obřadech kněží užívají hůlku s konopnými vlákny, právě pro "vyhánění" zla, protože podle nich nemůže existovat zlo a dobro vedle sebe. Hůlka se nazývá Gohei (v překladu "čistota"). konopí se však užívalo i k výrobě oděvů. Šlo však o sváteční či obřadní oděv, neboť konopí je v Japonsku spojeno s onou čistotou.


Takto bychom mohli pokračovat, přes Irán, Egypt, Evropu až do "nového světa" a všude bychom zmínky o konopí našli. Dokonce Ford model T, respektive jeho prototyp, byl prý postaven z konopných materiálů a uzpůsoben k jízdě na konopný olej. Nemluvě o původní výrobě papíru či mnohonásobně vyšší výhřevnosti konopí oproti dřevu. Proč je tedy tato rostlina zakazována a nevyužívá se její potenciál? Zamysleme se...


Doporučená literatura:

R.E.Schultes: článek "Man and Marijuana"
R.E.Schultes and A.Hofman: Plants of the Gods - Origin of Hallucinogenic Use
R.E.Lingeman: Drugs from A to Z, A Dictionary
W.A.Emboden, Jr.: Ritual Use of Cannabis Sativa
G. Maspero: The Dawn of Civilization - Egypt and Chaldea
F.Ratzel: History of Mankind
R.H. Charles: The Book of Jubilees


Zdroje dat: Google, 3 knihy o konopí


  Související články:


[Aktuální známka: 1,00 / Hodnoceno: 14x ]Autor: mr3ska | Vytisknout článekVyhledávání na webu

rozšířené hledání
 

  Podporujeme
Náhodný odkaz
na partnera